Algemene Voorwaarden

1.Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van, of met Opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard zowel mondeling als schriftelijk.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

2. Definities
a. Opdrachtnemer; Vie & co b.v.
b. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de volwassene deelnemer of client, ouders of voogden van de deelnemer of client indien dit van toepassing is.
c. Overeenkomst; Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

d. activiteiten; hiermee worden bedoeld activiteiten die vallen onder de bedrijfsomschrijving (zie 3.)

3. Bedrijfsomschrijving
Opdrachtnemer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82912696. Opdrachtnemer is een leerplek, waar zorg op maat geboden wordt. De zorgvraag en het toekomstperspectief van de cliënt staan centraal.

Op Opdrachtnemer heerst een pedagogisch klimaat, waarbij veiligheid en vertrouwen voorop staan. Op Opdrachtnemer wordt methodisch- en doelgericht gewerkt. Er wordt gewerkt vanuit een zorgplan, welke in samenspraak met de cliënt en het systeem wordt opgesteld. Op Opdrachtnemer is de autonomie van de cliënt een belangrijke pijler, waarbij het streven is de zelfstandigheid en de (sociale) zelfredzaamheid en regie van de cliënt te vergroten. Op Opdrachtnemer wordt uitgegaan van de mogelijkheden en krachten van de cliënt en wordt oplossingsgericht gewerkt.

Activiteiten van Opdrachtnemer betreffen:

 • Maatwerktrajecten en dagprogramma’s voor dagbesteding, individuele begeleiding en coaching op de zorgboerderij aan de Graaf Reinaldweg 2, 4171 LC in Herwijnen.
 • Inzet van paarden volgens het EAGALA model bij de bovengenoemde activiteiten.

Opdrachtnemer biedt een leerplek, waar zorg op maat geboden wordt. De zorgvraag en het toekomstperspectief van de Opdrachtgever staan centraal. Bij de Opdrachtnemer heerst een pedagogisch klimaat, waarbij veiligheid en vertrouwen voorop staan. Bij Opdrachtnemer wordt methodisch- en doelgericht gewerkt. Er wordt gewerkt vanuit een zorgplan, welke in samenspraak met de cliënt en het systeem wordt opgesteld. De autonomie van de cliënt een belangrijke pijler, waarbij het streven is de zelfstandigheid en de (sociale) zelfredzaamheid en regie van de cliënt te vergroten. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden en krachten van de cliënt en wordt oplossingsgericht gewerkt.

4. Uitvoering van de overeenkomst.
a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

5. Honorarium
Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van het honorarium van de Opdrachtnemer. Deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij de Opdrachtnemer. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s.

6. Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvangt de Opdrachtgever een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt te worden door de Opdrachtgever.
Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de opdrachtgever gerechtigd verdere levering van diensten of goederen op te schorten en een incassoprocedure te starten.

7. Verhindering deelname
Indien bij verhindering de deelname aan activiteiten tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten het honorarium van de activiteit.

8. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de Opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
Tijdens overmacht worden verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9. Aansprakelijkheid.
Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt Opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade , emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die Opdrachtgever, al dan niet in overleg met Opdrachtnemer heeft genomen.
Opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coaching sessies als de periode daarna.

De deelnemer of client dient W.A. verzekerd te zijn. Opdrachtnemer heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Mocht een deelnemer of client schade toebrengen aan een eigendom van andere deelnemers, begeleiding of van Opdrachtnemer, wordt er aanspraak gedaan op de W.A. verzekering van de deelnemer.

Opdrachtgever gaat op eigen risico om met paarden op de Zorgboerderij zowel met dagbesteding activiteiten, begeleiding en coaching. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, ongelukken of letsel voortvloeiend uit gebruik en omgang met paarden door deelnemer of client.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het zoek raken van materialen, die de deelnemer of client meebrengt naar Opdrachtnemer of eventuele schade aan de materialen.

Gebruik van telefoons / tablets etc. is op eigen risico en hiervoor is Opdrachtnemer niet aansprakelijk. Alle spullen, kleding en persoonlijke bezittingen mogen gelabeld worden.

10. Klachtenprocedure
Voor klachten m.b.t. kindercoaching is Opdrachtnemer aangesloten bij Stichting Adiona. Indien Opdrachtgever een klacht heeft en een formele klacht wil indienen, dan kan de Opdrachtgever zich wenden tot onafhankelijk klachtenfunctionaris van Stichting Adiona. De klachtenfunctionaris heeft onder andere tot taak de klager van kosteloos advies te voorzien over het indienen en formuleren van de klacht. De functionaris probeert de klachten snel en adequaat af te wikkelen. In de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener vaak het ontstane probleem al oplost. De functionaris bevordert deze gesprekken.

Voor dagbesteding is Vie & co aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg. De Klachtencommissie Landbouw en Zorg is een landelijke commissie die beslist over klachten van cliënten of hun vertegenwoordigers over de zorg bij zorgboeren. De klachtencommissie heeft een klachtenreglement.

Een klacht kan als volgt bij de klachtencommissie worden ingediend:

Schrijf een brief of E-mail naar de Klachtencommissie Landbouw en Zorg en vermeld daarin:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en dat van uw wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief.
 • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie u een klacht indient.
 • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover u een klacht hebt.
 • Een beschrijving over wat u al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.

Stuur uw brief naar:
Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.
Klachtencommissie Landbouw en Zorg
Postbus 245
6700 AE Wageningen

Of via e-mail: info@iar.nl

Een klacht kan ook worden ingediend door het sturen van dit formulier.

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat u wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij langskomt om meer informatie te vragen aan u en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijgt u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of uw klacht terecht is en kan ook adviezen geven.

Informatie kan telefonisch worden opgevraagd: 0317-424181.

11. Vertrouwelijke informatie
Alle informatie die tijdens de activiteiten besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de Opdrachtgever kan besloten worden om derden in te lichten.
In geval van dreigend gevaar voor Opdrachtgever, Opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de Opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan Opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van Opdrachtnemer eisen.

De informatie die over de Opdrachtgever wordt vastgelegd, heeft enkel betrekking op de uitvoering van de zorg. Deze informatie kan te allen tijde door de cliënten, deelnemer en ouder(s) / vertegenwoordiger(s) opgevraagd en ingezien worden.

12.  Het VIM-register
Opdrachtnemer is wettelijk verplicht een zogeheten VIM-register bij te houden. Dit Veilig Incidenten Meld (VIM) systeem is bedoeld voor het leren van incidenten. Het betreft een systeem voor interne melding, registratie en onderzoek van meldingen inzake handelingen welke fout zijn gegaan of anders lopen dan verwacht (een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt).

Incidenten dienen dus bijgehouden te worden in een apart register. De informatie opgeslagen in dit register mag niet gebruikt worden voor een rechterlijke procedure maar het register mag wel bekeken worden door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

13. Procedure van aanmelding tot start

Stap 1: Ouder(s) / vertegenwoordiger(s) of deelnemer / client, indien meerderjarig, neemt/nemen per mail of telefonisch contact met ons op voor een gratis intake per telefoon of via videobellen.
Stap 2: Er vindt een kennismakingsgesprek plaats op de locatie van Vie & co tussen client/deelnemer en ouder/vertegenwoordiger en coach of begeleider. Er wordt een rondleiding gegeven.
Stap 3: Wanneer zowel deelnemer/client als ouder(s)/vertegenwoordiger(s) verwacht dat het zorgaanbod passend is, worden er concrete afspraken gemaakt over de start.  Er wordt een toestemmingsformulier toegezonden per e-mail naar deelnemer/client.
Stap 4: Bij de start wordt er een ingevuld toestemmingsformulier ingeleverd door deelnemer of client.

Proeftermijn dagbesteding

Er geldt een proefperiode van één maand. Wanneer de zorg, geboden door de Opdrachtnemer, volgens één van de partijen niet naar wens verloopt, kan de samenwerking gedurende deze maand per direct opgezegd worden. Dit verloopt te allen tijde in overleg met de deelnemer en verzorgers/ouders.

Beëindigen zorg

Wanneer de deelnemer de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt gaat de Opdrachtnemer hierover, indien mogelijk, in gesprek met de deelnemer en de ouder(s) / vertegenwoordiger(s) en wordt er naar oplossingen gezocht. Indien dit niet voldoende helpt en de zorgen blijven bestaan, kan de Zorgboerderij zich genoodzaakt voelen om de zorg te beëindigen. Indien er een zeer ernstig, eenmalig voorval plaatsvindt, kan de Zorgboerderij zich genoodzaakt voelen om de zorg per direct te beëindigen.

Afwezigheid

 • Begeleiding vanuit Opdrachtnemer is niet vrijblijvend. Eventuele afwezigheid dient tijdig (indien mogelijk langer dan 48 uur van tevoren) te worden gemeld via info@vie-co.nl, of aan de betrokken begeleiding telefonisch via 06-53711296 (Emmy Beijer) of 06-19265289 (Eefke Brouwer).
 • Bij herhaaldelijke afwezigheid behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om de begeleiding stop te zetten.

Beschikking

 • Begeleiding kan alleen geboden worden indien er een geldige beschikking is.
 • Ouders dienen minimaal acht weken voor het verlopen van de beschikking een nieuwe aanvraag in te dienen bij de verwijzer.
 • Indien de beschikking verlopen is, wordt de zorg (tijdelijk) beëindigd.

14. Overige voorwaarden en regels

Medicatie

 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het meenemen en in beheer houden van medicatie. De begeleiding attendeert de deelnemer op inname van de medicatie.
 • Indien de deelnemer medicatie gebruikt, dient de Opdrachtnemer in het bezit te zijn van een recent medicatieoverzicht van de apotheek.

Telefoongebruik

 • Deelnemers mogen hun telefoon meenemen om in de pauzes gebruik van te maken. Deelnemers dienen zelf hun telefoon veilig te bewaren.
 • Deelnemers mogen geen beeldmateriaal (foto’s/filmpjes) maken van andere deelnemers en begeleiding.

Communicatie

 • De begeleiding van Opdrachtnemer is op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur bereikbaar via de mobiele werktelefoons.
 • De begeleiding van Opdrachtnemer is bereikbaar via: info@vie-co.nl. Voor vragen die gaan over de administratie kan er contact opgenomen worden met: admin@vie-co.nl.
 • Vier keer per jaar wordt er naar alle ouder(s)/ vertegenwoordiger(s) een nieuwbrief verstuurd met daarin o.a. de laatste ontwikkelingen van Vie & co.

15. Procedure agressie

Diefstal, (seksuele) agressie en (ongewenste) intimiteiten zijn verboden op de Zorgboerderij. Zie protocol “Omgang agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen”.

Er wordt gewerkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Opdrachtnemer heeft een meldplicht. Bij vermoedens van acute of structurele onveiligheid zijn wij genoodzaakt om hiervan een melding te maken bij Veilig Thuis.

16. Huisregels Opdrachtnemer

 1. We luisteren naar elkaar.
 2. We gaan op respectvolle wijze om met elkaar en met de dieren.
 3. We houden rekening met elkaar.
 4. We gaan op een verantwoorde wijze met alle spullen van Opdrachtnemer en spullen van andere deelnemers om.
 5. Iedereen helpt mee aan de verzorging van de dieren of andere werkzaamheden op de Zorgboerderij.
 6. Iedereen ruimt zijn/haar eigen spullen op en ook de spullen van Opdrachtnemer waarmee je hebt gewerkt of hebt gebruikt.
 7. We maken afspraken met elkaar en houden ons hieraan.
 8. We letten op ons taalgebruik.
 9. We hebben respect voor elkaar.
 10. We gaan eerlijk met elkaar om.

Rookbeleid

Opdrachtnemer hanteert het rookvrije beleid binnen in de dagbestedingsruimte en in de coaching ruimte. In deze ruimten mag niet gerookt worden.

Gebruik materiaal, gereedschap en apparatuur

Voor het werken in de stallen en op het erf is materiaal en gereedschap beschikbaar, zoals een schep, bezem, hark, snoeischaar etc. De deelnemer overlegt vooraf met de begeleiding welk gereedschap en materiaal nodig is voor de werkzaamheden en gaat daar zorgvuldig mee om. Na gebruik maakt de deelnemer alles netjes schoon en worden de gebruikte spullen opgeruimd.